Клуб Айкидо "ЦУРУГИ"

 

Dojo "TSURUGI", Saint-Petersburg

 

(911) 251-12-83

 

 

tsurugi2@mail.ru