Клуб Айкидо "ЦУРУГИ"

 

Dojo "TSURUGI", Saint-Petersburg

 

(911) 251-12-83

 

 

tsurugi2@mail.ru

Программы аттестации

Программа сенсея Тамура (кю)
 

 

6 kyu

 

5 kyu (не менее 1 месяца занятий после 6 кю)

 

Tachi waza

Ai hanmi katate dori

- ikkio (omote, ura)

- nikyo (omote, ura)

- sankyo (omote, ura)

- shiho nage (omote, ura)

- kote gaeshi

- irimi nage

 

Giaku hanmi katate dori 

- shiho nage (omote, ura)

- uchi kaiten nage

Ryote dori

- tenchi nage

Suwari waza

Ryote dori

- kokyu ho

 

Tachi waza

Katate dori

- ikkio (omotr,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- shiho nage (omote,ura)

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- irimi nage

Suwari waza

Ryote dori

- kokyu ho

 

4 kyu (не менее 2 месяцев занятий после 5 кю)

 

3 kyu (не менее 3 месяцев или 50 часов занятий после 4 кю)

 

Tachi waza

Katate dori

- kokyu nage (3 варианта)

- soto kaiten nage

- koshi nage

Kata dori

- nikyo (omote,ura)

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- irimi nage

Yokomen uchi

- shiho nage (omote,ura)

Suwari waza

Ryote dori

- kokyu ho

 

Tachi waza

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

- irimi nage

- kote gaeshi

Ryote dori

- tenchi nage

- shiho nage (omote,ura)

- koshi nage

Tsuki

- irimi nage

- kote gaeshi

Suwari waza

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Ryote dori

- kokyu ho

 

2 kyu (не менее 3 месяцев или 50 часов занятий после 3 кю)

 

1 kyu (не менее 5 месяцев или 80 часов занятий после 2 кю)

 

Tachi waza

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

- irimi nage

- kote gaeshi

- soto kaiten nage

Katate dori

- shiho nage (omote,ura)

- irimi nage

- kote gaeshi

- kaiten nage

- jiyu waza

Kata dori

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Ryote dori

- tenchi nage (omote,ura)

- koshi nage

- juji garami

- kokyu nage (3 варианта)

Tsuki

- irimi nage

- kote gaeshi

Hanmi handachi waza

Katate dori

- shiho nage (omote,ura)

Suwari waza

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Kata dori

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Ryote dori

- kokyu ho

 

Tachi waza

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

- irimi nage

- kote gaeshi

- kaiten nage (uchi,soto)

Yokomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

- gokyo

Katate dori

- shiho nage (omote,ura)

- irimi nage

- kote gaeshi

- kaiten nage (uchi,soto)

- kokyu ho

Kata dori

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Ryote dori

- tenchi nage (omote,ura)

- shiho nage (omote,ura)

- koshi nage

- juji garami

- kokyu ho

Morote dori

- jiyu waza

Tsuki

- irimi nage

- kote gaeshi

- kaiten nage (uchi,soto)

Ushiro ryote dori

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

- koshi nage

- juji garami

Hanmi handachi waza

Katate dori 

- ikkyo (omote,ura)

- shiho nage (omote,ura)

- kote gaeshi

Ryote dori

- shiho nage (omote,ura)

Suwari waza

Shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Yokomen uchi

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Kata dori

- ikkyo (omote,ura)

- nikyo (omote,ura)

- sankyo (omote,ura)

- yonkyo (omote,ura)

Ryote dori

- kokyu ho